photo

REGULAMIN

II Otwartych Mistrzostw Katowic w Biegu Górskim

Hałda na Kostuchnie, 12 czerwca 2021 roku

I ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia jest: Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport

KRS: 529348

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA i POMIAR CZASU

1.Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca 2021 roku na terenie tzw. Hałdy na Kostuchnie. W przypadku braku możliwości organizacji wydarzenia w tym terminie (COVID - 19), termin zastępczy to 4 września 2021 roku.

2. Mistrzostwa zostaną rozegrane na dwóch dystansach:

- trasa krótka ok. 5 km

- trasa długa ok. 12 km

Dokładniejsze dane w zakładce „trasa”.

3. Start:

- godzina 11:00 (obydwa dystanse). W przypadku obostrzeń odnośnie liczby zawodników mogących brać udział w wydarzeniu, godzina startu może ulec zmianie (podział zawodników na grupy). O fakcie tym poinformujemy najpóźniej na tydzień przed zawodami.

- bieg dla dzieci, ok. godz. 12:30/13:00. Zapisy w dniu zawodów. Udział bezpłatny.

4. Baza zawodów: Hałda na Kostuchnie. Polana po południowo - zachodniej stronie hałdy. Dokładniejsza lokalizacja (zdjęcie satelitarne) będzie podana na ok. tydzień przed biegiem w komunikacie technicznym.

5. Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą strzałek i taśmy ostrzegawczej.

6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

7. Klasyfikacja zawodników wg czasu brutto dla pierwszych 3 uczestników i uczestniczek dla każdej trasy, dla pozostałych zawodników klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu.

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

III. UCZESTNICTWO

1.W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 11 czerwca 2020 roku ukończą 15 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w imprezie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy zobowiązani są do odbiór pakietu startowego osobiście.

3. W przypadku niemożności wystartowania w zawodach dopuszczalne jest odstąpienie/odsprzedanie pakietu osobie trzeciej. Dane nowej osoby należy przesłać na mejla (SilesiaAdventureSport@gmail.com) Organizatorom do dnia 6 czerwca 2021 (zmiana danych osobowym bezpłatnie), lub zgłosić w biurze zawodów w dniu imprezy (w tym przypadku obowiązuje opłata manipulacyjna 10 pln).

4. Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów (u podstawy hałdy, dokładna lokalizacja będzie podana później).

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

6. Startując w zawodach uczestnik akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA, KLASYFIKACJA i PAKIET STARTOWY

1. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 6 czerwca 2021 roku poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: mktime.pl (zakładka „zgłoszenia/lista startowa”). Po tym terminie dopuszczalne jest zapisanie się na zawody w dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 9:00 – 10:00. Limit zawodników: 300 (suma dwóch długości tras).

2. Wysokość opłaty startowej bez względu na długość trasy:

a) uiszczona do dnia 20 maja 2021r: 40 zł.

b) uiszczona do dnia 31 maja 2021r: 50 zł.

c) uiszczona do dnia 6 czerwca 2021r: 60 zł.

d) uiszczona w biurze zawodów w dniu 12 czerwca 2021r. - 80 pln

bieg dla dzieci – udział bezpłatny

UWAGA. W przypadku osiągnięcia limitu zapisanych osób, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z listy startowej osób, które nie opłaciły wpisowego. Osoby te zostaną wcześniej poinformowane o tym fakcie poprzez e-maila wysłanego na adres podany w chwili zapisów. Chcemy po prostu uniknąć blokowania miejsc przez osoby nie do końca zdecydowane...

3. Opłatę startową należy uiścić wpłacając określoną kwotę na konto:

Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport

19 1750 0012 0000 0000 2769 3067

Prosimy w temacie wpłaty napisać: „Kostuchna, trasa krótka/długa (wg startu) oraz imię i nazwisko”.

4. Zwrot wpisowego:

W przypadku odwołania imprezy zwracamy 100 % wpłaconego wpisowego. W przypadku przesunięcia daty biegu na wrzesień i gdy komuś ten termin nie będzie odpowiadał, również zwracamy 100 % wpisowego. Poniższe informacje dotyczą przypadków, gdy ktoś rezygnuje z własnej woli.

a) rezygnacja z biegu do 31 maja 2021r. – zwrot 100 % wpisowego

b) rezygnacja z biegu do 6 czerwca 2021r. – zwrot 50 % wpisowego

c) rezygnacja po 6 czerwca 2021r. – brak zwrotu wpisowego

5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. W ramach opłaty startowej za bieg uczestnik otrzymuje:

a) start na wybranej trasie

b) numer startowy, agrafki

c) zwrotny chip do pomiaru czasu

d) okolicznościową pamiątkę z biegu

e) pakiet regeneracyjny na mecie biegu

f) zabezpieczenie medyczne zawodów

g) dostęp do sanitariatów

Uwaga! Osobom zapisanym na bieg po 6 czerwca, nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego.

7. Podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

b) Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:

– 15-29 lat,

– 30-39 lat,

– 40-49 lat,

– powyżej 50 lat

c) Klasyfikacje wiekowe kobiet:

– 15-29 lat,

– 30-39 lat,

– 40-49 lat,

– powyżej 50 lat

d) klasyfikacja biegu dla dzieci: w zależności od wieku dzieci, będzie podział na grupy wiekowe

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

9. Pierwsze trzy osoby w kategorii generalnej oraz zwycięzcy kategorii wiekowych, biegów dla dzieci zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej: www.slaskiebiegigorskie.pl

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie pilnowany, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

9. Dodatkowe informację można uzyskać kontaktujące się z kierownikiem biegu:

Marcin Franke

tel. 692 683 395

e-mail: SilesiaAdventureSport@gmail.com

Katowice, 27 kwietnia 2021r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy