photo

REGULAMIN

I Otwartych Mistrzostw Katowic w Biegu Górskim

I ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia jest: Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport

NIP: 954 – 275 – 29 – 36

REGON: 243707300

KRS: 529348

TERMIN, MIEJSCE, TRASA i POMIAR CZASU

1. Wydarzenie odbędzie się 25 maja 2019 roku na terenie tzw. Hałdy na Kostuchnie.

2. Start:

- trasa krótka ok. 5 km, godz. 11:00

- trasa długa pomiędzy 10 a 15 km (dokładną długość trasy podamy na przełomie marca/kwietnia), godz. 11:00

- bieg dla dzieci, ok. godz. 12:30. Zapisy w dniu zawodów. Udział bezpłatny.

3. Baza zawodów: Hałda na Kostuchnie. Polana po południowo - zachodniej stronie hałdy. Dokładniejsza lokalizacja (zdjęcie satelitarne) będzie podana na ok. tydzień przed biegiem w komunikacie technicznym. Na pewno każdy trafi:).

4. Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą strzałek i taśmy ostrzegawczej.

5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

6. Klasyfikacja zawodników wg czasu brutto dla pierwszych 3 uczestników i uczestniczek dla każdej trasy, dla pozostałych zawodników klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu.

7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

III. UCZESTNICTWO

1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 25 maja 2019 roku ukończą 15 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w imprezie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy zobowiązani są do odbiór pakietu startowego osobiście.

3. W przypadku niemożności wystartowania w zawodach dopuszczalne jest odstąpienie/odsprzedanie pakietu osobie trzeciej. Dane nowej osoby należy przesłać na mejla (SilesiaAdventureSport@gmail.com) Organizatorom do dnia 19 maja 2019 (zmiana danych osobowym bezpłatnie), lub zgłosić w biurze zawodów w dniu imprezy (w tym przypadku obowiązuje opłata manipulacyjna 10 pln).

4. Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów tj. na wspomnianej w punkcie II podpunkt 3, polanie w godzinach 9:00 – 10:30.

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

6. Startując w zawodach uczestnik akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA, KLASYFIKACJA i PAKIET STARTOWY

1. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 19 maja 2019 roku poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie MK Time.pl. Po tym terminie dopuszczalne jest zapisanie się na zawody w dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 9:00 – 10:00.

2. Wysokość opłaty startowej:

trasa krótka:

a) uiszczona do dnia 30 kwietnia 2019r: 30 zł.

b) uiszczona do dnia 12 maja 2019r: 40 zł.

c) uiszczona do dnia 19 maja 2019r: 50 zł.

d) uiszczona w biurze zawodów w dniu 25 maja 2019r. - 70 pln

trasa długa:

a) uiszczona do dnia 30 kwietnia 2019r: 35 zł.

b) uiszczona do dnia 12 maja 2019r: 45 zł.

c) uiszczona do dnia 19 maja 2019r: 55 zł.

d) uiszczona w biurze zawodów w dniu 25 maja 2019r. - 75 pln

Limit uczestników: 300 osób (suma na obydwu trasach, ze względu na przepustowość trasy)

bieg dla dzieci – udział bezpłatny

UWAGA. Osoby, które zapiszą się na bieg poprzez formularz internetowy, jednakże nie wpłacą wpisowego do dnia 19 maja, automatycznie usuwane są z listy startowej. Osoby, te oczywiście mogą się zapisać na bieg w dniu startu, niejako „od nowa”. Opłata, która wtedy obowiązuje to 70 pln.

3. Opłatę startową należy uiścić wpłacając określoną kwotę na konto:

Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport

19 1750 0012 0000 0000 2769 3067

Prosimy w temacie wpłaty napisać: „Kostuchna, trasa krótka/długa (wg startu) oraz imię i nazwisko”.

4. Zwrot wpisowego:

a) rezygnacja z biegu do 12 maja 2019r – zwrot 100 % wpisowego

b) rezygnacja z biegu do 19 maja 2019r – zwrot 50 % wpisowego

c) rezygnacja po 19 maja 2019r – brak zwrotu wpisowego

5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. W ramach opłaty startowej za bieg uczestnik otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki

b) zwrotny chip do pomiaru czasu

c) okolicznościową pamiątkę z biegu

d) pakiet regeneracyjny na mecie biegu

e) zabezpieczenie medyczne zawodów

f) udział w losowaniu nagród rzeczowych

Uwaga! Osobom zapisanym na bieg w dniu zawodów, nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego.

7. Podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

b) Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:

– 12-29 lat,

– 30-39 lat,

– 40-49 lat,

– powyżej 50 lat

c) Klasyfikacje wiekowe kobiet:

– 12-29 lat,

– 30-39 lat,

– powyżej 40 lat

d) klasyfikacja biegu dla dzieci: w zależności od wieku dzieci, będzie podział na grupy wiekowe

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

9. Pierwsze trzy osoby w kategorii generalnej oraz zwycięzcy kategorii wiekowych, biegów dla dzieci zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej: www.slaskiebiegigorskie.pl

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie pilnowany jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

9. Dodatkowe informację można uzyskać kontaktujące się z kierownikiem biegu:

Marcin Franke

tel. 692 683 395

e-mail: SilesiaAdventureSport@gmail.com

Katowice, 18 marca 2019r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy